Werken voor vrede

Doe mee met de Bahá'í-gemeenschap van Eindhoven
Ontdek de gemeenschapRaak in contact met ons

In het kort

Veel manieren om betrokken te raken

Het Bahá’í-geloof

Het Bahá’í-geloof wordt beschouwd als de jongste wereldgodsdienst. Het geloof is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan in Iran.

Het verkondigt de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid.

Het Bahá’í-geloof komt na het christendom in de meeste landen ter wereld voor. Wereldwijd zijn er meer dan vijf miljoen Bahá’ís.

Bahá’í International Community is sinds 1948 als niet-gouvernementele organisatie aangesloten bij de Verenigde Naties.

Het Universele Huis van Gerechtigheid (het wereldbestuur van de Bahá’í-gemeenschap) zetelt in Haifa.

WOORDEN VAN EEN KONINGIN

„Als de namen Bahá’u’lláh of ‘Abdu’l-Bahá ooit onder uw aandacht worden gebracht, leg dan hun geschriften niet achteloos terzijde. Verdiep u in hun Boeken en laat hun glansrijke, vrede schenkende, liefde scheppende woorden en leringen in uw hart bezinken zoals het in het mijne gebeurde. Het dagelijks leven lijkt soms te druk voor religie. Misschien hebt gij een godsdienst die u tevredenstelt. Doch de leringen van deze voorname, wijze en liefdevolle mannen zijn met iedere religie verenigbaar — en tevens met geen een. Zoek hen op, en u zult er alleen maar gelukkiger door worden.” — Koningin Marie van Roemenië.

Bahá’í Principes
– Eenheid van God
– Eenheid van religie
– Eenheid van de mensheid
– Gelijkwaardigheid van man & vrouw
– Uitbanning van alle vooroordelen
– Wereldvrede
– Harmonie religie & wetenschap
– Onafhankelijk onderzoek naar de waarheid
– Universeel verplicht onderwijs
– Universele hulptaal
– Niet-betrokkenheid bij partij-politiek
– Afschaffing van uitersten van rijkdom en armoede

 

“Laat uw visie wereldomvattend zijn…”

– Bahá’u’lláh

“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

– Bahá’u’lláh

Gebed voor Mensheid

O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren, en de gehele mensheid wordt door Uw tabernakel beschut; allen zijn verzameld rond Uw Tafel van overvloed; allen worden verlicht met het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen, beschut allen en verleent leven aan allen. Gij hebt eenieder met talenten en mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven.

O God! Hef hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God!

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding. Streel onze oren met de melodie van Uw Woord, en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij zijt Degeen die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

‘Abdu’l-Bahá

De mens is een geestelijk wezen

Bahá’u’lláh (Manifestatie van God) is de stichter van het Bahá’í-geloof en is gekomen zodat de mensen zich ook geestelijk kunnen ontwikkelen.

In Eindhoven is de Bahá’í-gemeenschap al meer dan 45  jaar actief.

Middels het Trainingsinstituut worden trainingen gegeven die ons verdiepen in het leven van de geest.

Jong en oud worden verbonden door gesprekken met elkaar te voeren en gewoon iets voor elkaar te doen.

Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De meditatieve bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen of zingen van gebeden en passages uit de Baha’i heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer. In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding.

De gemeenschap is een open gemeenschap dus iedereen kan meedoen onafhankelijk van ras, leeftijd, achtergrond, geloof of overtuiging.

Iedereen is van harte welkom om de wereld om ons heen een betere plek te maken.

Aanbevolen links

Bron van inspiratie

Gebedsbijeenkomsten

“Verborgen in Mijn onheuglijk bestaan en in de aloude eeuwigheid van Mijn wezen wist Ik dat Ik u liefhad; daarom schiep Ik u, legde Mijn gelijkenis in u en openbaarde u Mijn schoonheid.”

Bovenstaande woorden inspireren en leveren stof tot nadenken over de zin van het bestaan. Vernieuwing, motivatie, doelen stellen, toekomstvisie… Het zijn elementen waarmee je aftast of je leven op het goede spoor zit. Toch is het vaak moeilijk om kaders te vinden en vast te houden voor een positieve en hoopvolle blik op de toekomst.

Gebed en meditatie staan centraal in alle religieuze tradities. Ze bieden gelegenheid om met onze Schepper te communiceren, te putten uit de vernieuwende kracht van het Woord van God en het leven meer te waarderen.

Met deze bijeenkomsten willen zij de universele aard van bidden en mediteren benadrukken. De bijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen om aan de deelnemers van elke religieuze achtergrond of levensbeschouwing tegemoet te komen. Voor velen zijn deze lokale bijeenkomsten een verkwikkend rustpunt in de drukte van het dagelijkse leven. 

 

Bahá’ís houden meditatieve bijeenkomsten in huizen en gemeenschapscentra om van de wijsheden van de boodschappers van God te profiteren. Zij doen dat door samen met anderen te lezen uit hun Heilige Geschriften.

Dit is een uitnodiging. Ook in Eindhoven zijn er meditatieve bijeenkomsten. Wil je meedoen? Neem dan contact op met: E. Alaie.

Deelnemers aan een leerkring gaan een samenwerkend, zelfsturend leerproces aan. Zij bestuderen de geschriften van Baha’u’llah en denken na over de praktische betekenis ervan in hun dagelijks leven, bij het opvoeden van kinderen, of in hun werksituatie. Een leerkring stelt de groep in staat om, in eigen tempo, bepaalde uitgangspunten zelfstandig te onderzoeken.

Door zo bezig te zijn, ervaren de deelnemers een nieuwe impuls in hun leven en zien zij hun eigen rol in relatie tot gezin, familie, vrienden en werk vanuit een ander perspectief. Iedereen is welkom om mee te doen, ongeacht zijn of haar ideeën of geloofsovertuiging.

Samen leren & samen werken

Leerkringen

Ons bestaan krijgt meer betekenis door na te denken over wie wij zijnen wat wij kunnen doen voor anderen. Het woord van God kan helpen om die inzichten te krijgen. Echter het wordt pas realiteit wanneer die kennis en inzichten in daden worden omgezet.

In de Openbaring van Baha’u’llah staan de geestelijke ontwikkeling van het individu en dienstbaarheid aan anderen centraal. De geestelijke groei van de mens is niet alleen op zelfvervulling gericht maar moet ook tot uitdrukking komen in praktische bijdragen aan de verbetering van de samenleving.

Bahá’ís willen samen met hun buren, kennissen, vrienden collega’s en familie leren om effectief bij te dragen aan het proces van persoonlijke en gemeenschappelijke groei. Voor dit gezamenlijk leren organiseren zij overal ter wereld lokale leerkringen.

 Dit is een uitnodiging. Ook in Eindhoven zijn er leerkringen. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.

Samen leren & samen werken

Leerkringen

Ons bestaan krijgt meer betekenis door na te denken over wie wij zijnen wat wij kunnen doen voor anderen. Het woord van God kan helpen om die inzichten te krijgen. Echter het wordt pas realiteit wanneer die kennis en inzichten in daden worden omgezet.

In de Openbaring van Baha’u’llah staan de geestelijke ontwikkeling van het individu en dienstbaarheid aan anderen centraal. De geestelijke groei van de mens is niet alleen op zelfvervulling gericht maar moet ook tot uitdrukking komen in praktische bijdragen aan de verbetering van de samenleving.

Bahá’ís willen samen met hun buren, kennissen, vrienden collega’s en familie leren om effectief bij te dragen aan het proces van persoonlijke en gemeenschappelijke groei. Voor dit gezamenlijk leren organiseren zij overal ter wereld lokale leerkringen.

Deelnemers aan een leerkring gaan een samenwerkend, zelfsturend leerproces aan. Zij bestuderen de geschriften van Baha’u’llah en denken na over de praktische betekenis ervan in hun dagelijks leven, bij het opvoeden van kinderen, of in hun werksituatie. Een leerkring stelt de groep in staat om, in eigen tempo, bepaalde uitgangspunten zelfstandig te onderzoeken.

Door zo bezig te zijn, ervaren de deelnemers een nieuwe impuls in hun leven en zien zij hun eigen rol in relatie tot gezin, familie, vrienden en werk vanuit een ander perspectief. Iedereen is welkom om mee te doen, ongeacht zijn of haar ideeën of geloofsovertuiging.

 Dit is een uitnodiging. Ook in Eindhoven zijn er leerkringen. Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.

Stapje

Kinderklassen

“Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

Het Bahai-geloof stelt de materiële en geestelijke opvoeding van kinderen centraal. Er zijn hier dan ook veel adviezen te vinden over hoe kinderen in een liefdevolle en gestructureerde omgeving kunnen worden opgevoed.

Kinderen worden gestimuleerd zich zelfbewust en doelgericht te ontwikkelen. Hun eigen ontwikkeling zet ze aan tot het bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. Hun geestelijk vermogen vormt de basis voor sociale verandering.

Het gaat erom dat onze kinderen sociaal, moreel, geestelijk en intellectueel sterk worden. De klassen die de Bahá’ís aanbieden vormen een bijzondere kans om de idealen van een gezonde samenleving daadwerkelijk in praktijk te brengen.

 Morele en geestelijke opvoeding van kinderen, die op zingeving is gebaseerd, is van fundamentele belang om menselijke eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Bahá’ís organiseren klassen voor kinderen van alle achtergronden om deugden en eigenschappen zoals eerlijkheid, discipline en vriendelijkheid te ontwikkelen.

 

Dit is een uitnodiging. Wil je je kind mee laten doen? Neem dan contact op.

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in een buurthuis.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij sociaal moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan hun leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

Voor morele vorming

Jeugdklassen

Het geestelijke vermogen van jonge mensen vormt de basis voor hun eigen geluk en welbevinden. Dit vermogen is ook één van de sterkste krachten voor sociale verandering.

Het ontwikkelen van kwaliteiten, morele vorming en wat je leert in praktijk te brengen, zijn essentieel voor deze leeftijdsgroep. Het zijn de vormende jaren die bepalend zijn voor de rest van hun leven.

Bahá’ís in Eindhoven organiseren jeugdgroepen in een prettige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jeugdigen van alle achtergronden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt uit om door middel van gesprekken, zang, dans, kunst, sketches, sport en spel- na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden. 

Dit is een uitnodiging. Ook in Eindhoven worden jeugdgroepen georganiseerd. Neem contact op.

Voor morele vorming

Jeugdklassen

Het geestelijke vermogen van jonge mensen vormt de basis voor hun eigen geluk en welbevinden. Dit vermogen is ook één van de sterkste krachten voor sociale verandering.

Het ontwikkelen van kwaliteiten, morele vorming en wat je leert in praktijk te brengen, zijn essentieel voor deze leeftijdsgroep. Het zijn de vormende jaren die bepalend zijn voor de rest van hun leven.

Bahá’ís in Eindhoven organiseren jeugdgroepen in een prettige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jeugdigen van alle achtergronden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt uit om door middel van gesprekken, zang, dans, kunst, sketches, sport en spel- na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden. 

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in een buurthuis.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij sociaal moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan hun leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

Dit is een uitnodiging. Ook in Eindhoven worden jeugdgroepen georganiseerd. Neem contact op.

De belangrijkste dag:
Geboortedag Tweeling-manifestaties

Volgende datum:

Oktober/november 2021 | Tijd volgt

Klik hier voor alle informatie

Raak betrokken

Doe mee met een activiteit!

Gebedsmiddag

Iedere woensdag @ 14:00

Geef je op voor een gebedsmiddag en geniet van samen bidden. Alleen maar praten over gebed maakt ons passief, terwijl in daadwerkelijk bidden de heling zit. 

Negentiendaagsfeest

Iedere 19 dagen @ 19:30

Wanneer je Bahai bent, kun je mee-bidden op het Negentiendaagsfeest. Daarnaast is er een sociaal deel en een deel waarin overlegd wordt over de gemeenschap.

 

Jeugdgroep

Iedere 2 weken @ 14:00

Waar jeugd op school stil moet zitten en boeken moet lezen, zijn de jeugdgroepen juist voor de andere levensvaardigheden, zoals bewegen, expressief zijn goede daden verrichten. 

 

F.A.Q.

Veelgestelde Vragen

Wat is eigenlijk een Bahá’í? 

Een Bahá’í is een volgeling van Bahá’u’lláh.

En wie is Bahá’u’lláh? 

Bahá’u’lláh is de grondlegger van de jongste Godsdienst ter wereld, het Bahá’í Geloof.

Wanneer was het begin van de Bahá’í Openbaring?

In 1844, met de Verkondiging van de Báb, de voorloper van Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh maakte Zijn zending in 1863 in het openbaar bekend.

Waar gebeurde dat?

In 1844, met de Verkondiging van de Báb, de voorloper van Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh maakte Zijn zending in 1863 in het openbaar bekend.

Is het Bahá’í Geloof soms een islamitische sekte?

Nee. Het Bahá’í Geloof is een zelfstandige godsdienst, die uit de Islam is voortgekomen, zoals het Christendom uit het Jodendom is ontstaan.

Is het Bahá’í Geloof de godsdienst van de toekomst?

 Ja, – die toekomst is reeds in 1844 begonnen …

Zijn er speciale Bahá’í gebeden?

Bahá’u’lláh heeft voor de mensen talrijke gebeden geschreven. De Bahá’í geschriften wekken de mensen ook op tot mediteren. Wat is het belangrijkste Bahá’í gebed? Dit gebed bestaat niet uit woorden. Bahá’u’lláh leert dat al hetgeen de mens in het gewone dagelijkse leven uit zuivere motieven doet, ter ere van God en in dienst van de mensheid, de waarde van het gebed heeft.

F.A.Q.

Stel je vraag / neem contact op


info@eindhoven.bahai.nl